Στην ΑΗΚ υπάρχουν 14 κενές θέσεις εργασίας [και δέχονται αιτήσεις]

Η ανακοίνωση έγινε προ ολίγων ημερών στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού, ενημερώνοντας το κοινό ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού.

 


Article featured image
Article featured image

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.  

Αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Δέκα (10) κενές θέσεις Τεχνικού (Ηλεκτρολογία)

Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογία.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

(γ) Άδεια οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας «Β».(Οχήματα με μέγιστη μάζα 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες εκτός του οδηγού).

(δ) Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερομηνίας διορισμού τους και, πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τα καθήκοντά του Πιστοποιητικού Περιορισμένης Εξουσιοδότησης.

 

 

Τέσσερις (4) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών

Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν, στην Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία ή Ναυτομηχανική ή Ηλεκτρονική.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

(γ) Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερομηνίας διορισμού τους και, πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τη θέση Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής.

 

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ισχύουν για όλες τις θέσεις)

(α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα

(β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)

 

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α) Να πετύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της ΑΗΚ

(β) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα

(γ) Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ - Αρ.ΕΡ.014 (ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά (βρείτε το έντυπο ΕΔΩ).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 22 Σεπτεμβρίου 2017: στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ: Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία, Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα, Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος.

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

8:00-13:45 (Δευτέρα – Παρασκευή)

15:00-17:15 (Τρίτη)

 

Την Παρασκευή 22.9.2017, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ. Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) για κάθε αίτηση ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή 22.9.2017, και ώρα 12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).  Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη καθώς και τα Σχέδια Υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων, στα οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα  22201612, 22201648, ή 22201611.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα: Ακαδημαϊκά Προσόντα, Πιστοποιητικό Γεννήσεως, Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους), Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση, Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας, Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Άδεια Οδήγησης (όπου εφαρμόζεται).

 

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.   Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.  Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008).

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ  διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους.  Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου Ν.10(ΙΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ