Ποιος θέλει να αναλάβει το φαγητό και το ποτό στην Πλατεία Ελευθερίας;

Ο Δήμος Λευκωσίας κηρύσσει την έναρξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας χρήσης των χώρων εστίασης στην πλατεία Ελευθερίας. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζεις.

Ήγγικεν η ώρα για τους χώρους εστίασης (καφετέρια και σνακ μπαρ) που θα στεγάζονται στο κάτω μέρος της Πλατείας Ελευθερίας και θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ξεκινήσει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για όλους όσοι ενδιαφέρονται.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το ποσό που θα πλειοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ως μηνιαίο τέλος άδειας χρήσης (πλέον Φ.Π.Α) στην οικονομική του προσφορά, δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του ποσού των €60,000 ετησίως (€5000 μηνιαίως) πλέον Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει ποσοστό 6% επί του μηνιαίου τζίρου της επιχείρησης το συγκεκριμένο μήνα. Η υποχρέωση καταβολής του ποσοστού του 6% επί του μηνιαίου τζίρου θα ενεργοποιηθεί όταν ο ετήσιος τζίρος (πωλήσεις net ΦΠΑ) του Αναδόχου ανέλθει στο δεκαπλάσιο σε ποσό του ετησίου τέλους άδειας χρήσης.

Για παράδειγμα, αν το ετήσιο τέλος άδειας χρήσης καθοριστεί στα €60,000 ετησίως, πλέον Φ.Π.Α (ήτοι €5000 μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α), τότε ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει να καταβάλλει ποσό 6% επί των πωλήσεών του (6 σεντ για κάθε €1 πωλήσεων) όταν ο ετήσιος τζίρος του υπερβεί το ποσό των €600.000.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη πέντε χρόνια. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν και όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα γίνει δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Ιανουάριος 2021) ενώ ένα μήνα αργότερα (Φεβρουάριο 2021) αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Ως γνωστό, οι χώροι εστίασης βρίσκονται κάτω από τη γέφυρα του έργου της Πλατείας Ελευθερίας. Ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί και άλλα σημαντικά έργα στη περιοχή. Υλοποιείται το έργο της αναβάθμισης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους – Ευαγόρου, προωθείται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με την ενεργό υποστήριξη του Δήμου Λευκωσίας, η δημιουργία γραμμής τραμ που θα περνά από την περιοχή ενώ πολύ σύντομα παραδίδεται στους πολίτες ο χώρος στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου. Επίσης, στο χώρο μπροστά από την καφετέρια και του σκαν μπαρ θα δημιουργηθεί παιδότοπος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ