Οι μισθοί των Κύπριων εργαζομένων μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ποιες οι μηνιαίες και ετήσιες αμοιβές, ποιοι κλάδοι αμείβονται αδρά και οι μισθολογικές διαφορές ανάλογα με το φύλο.

Την Έρευνα Απολαβών των Κυπρίων για το 2018 εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες η Στατιστική Υπηρεσία, καταγράφοντας τις μέσες απολαβές των Κυπρίων εργαζομένων ανά φύλο, επαγγελματική κατηγορία αλλά και οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας -που διενεργείται κάθε 4 χρόνια- για το 2018, οι μέσες μηνιαίες συνολικές απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ανήλθαν, κατά μέσο όρο, στα €1.837 (άνδρες €1.977 και γυναίκες €1.676).

Συγκριτικά με τις μηνιαίες απολαβές που καταγράφηκαν κατά το 2014, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,1% (άνδρες 5,2% και γυναίκες 5,0%). Το επίπεδο των μηνιαίων απολαβών των υπαλλήλων κατά το 2018 (€1.837) παραμένει χαμηλότερο από το επίπεδο της χρονιάς του 2010 (€1.890).

Οι ετήσιες απολαβές
Οι μέσες ετήσιες συνολικές απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ανήλθαν, κατά μέσο όρο, στα €23.791 (άνδρες €25.618 και γυναίκες €21.706).

Συγκριτικά με τις ετήσιες απολαβές που καταγράφηκαν κατά το 2014, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,2% (άνδρες 5,1% και γυναίκες 5,3%). Το επίπεδο των ετήσιων απολαβών των υπαλλήλων κατά το 2018 (€23.791) παραμένει χαμηλότερο από το επίπεδο της χρονιάς του 2010 (€24.530).


Ποιοι εργαζόμενοι πληρώνονται αδρά και ποιοι όχι

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, η επαγγελματική κατηγορία με τις ψηλότερες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους, ήταν η κατηγορία 1 - Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» με €5.697 και €76.919 αντίστοιχα.

Οι κατηγορίες όπου παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές για πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ήταν: α) η κατηγορία «9 – Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες», με €1.146 και €14.682 αντίστοιχα και β) η κατηγορία «6 - Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς», με €1.177 και €14.713 αντίστοιχα (κατηγορία με μικρό αριθμό απασχολουμένων για τη συγκεκριμένη έρευνα).

Ποιοι τομείς αμείβονται περισσότερο;

Κατά το 2018, ο Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας με τις ψηλότερες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων ήταν ο τομέας «Β - Ορυχεία και Λατομεία» (τομέας με πολύ μικρή απασχόληση), με μέσο όρο απολαβών €3.225 και €45.247 αντίστοιχα. Ακολουθεί ο τομέας «Κ - Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», με μέσες μηνιαίες απολαβές €3.017 και μέσες ετήσιες απολαβές €39.886.

Οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές για πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους, παρατηρήθηκαν στον τομέα «I - Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με €1.229 και €15.940 αντίστοιχα, καθώς και στον τομέα «S- Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών», με €1.285 και €16.096 αντίστοιχα.


Πόσες είναι οι μέσες ωριαίες απολαβές;

Κατά το 2018, οι μέσες ωριαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €10,78 για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους και €8,08 για τους μερικώς απασχολούμενους υπαλλήλους. Οι πλήρως απασχολούμενοι άνδρες έλαβαν, κατά μέσο όρο, €11,33, ενώ οι γυναίκες €10,15 και οι μερικώς απασχολούμενοι άνδρες €7,99, ενώ οι γυναίκες €8,16.

Συγκριτικά με το 2014, παρατηρήθηκε αύξηση 3,1% στις ωριαίες απολαβές των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων και αύξηση 14,5% στις ωριαίες απολαβές των μερικώς απασχολούμενων υπαλλήλων.

Η αύξηση στις ωριαίες απολαβές των μερικώς απασχολούμενων υπαλλήλων, αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση του αριθμού τους στο σύνολο της αγοράς εργασίας και ειδικότερα σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως οι «Προσοντούχοι» και οι «Τεχνικοί και βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ