30% της ελεύθερης Κύπρου ανήκει στο δίκτυο περιοχών Natura 2000

H 21η Μαΐου έχει καθοριστεί ως η ημέρα για τις περιοχές Natura 2000.

Article featured image
Article featured image

Η σημερινή σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας:

Η απόφαση για τον καθορισμό της συγκεκριμένης ημέρας είναι σχετική με την 21η Μαΐου 1992, όταν εγκρίθηκε η Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Αυτή η Οδηγία μαζί με την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), η οποία εγκρίθηκε το 1979 και η οποία αποτελεί την παλαιότερη Οδηγία που αφορά την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας), αποτέλεσε τη βάση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση -γνωστό σαν δίκτυο περιοχών «Natura 2000». Σήμερα το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από περίπου 27.800 περιοχές σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση των φυσικών περιοχών και της βιοποικιλότητας.

Το 2021, βρίσκεται στο προσκήνιο η εγγύτητα των περιοχών Natura 2000 με τους ανθρώπους και τα οφέλη που προσφέρει η φύση στον άνθρωπο και στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με την υγεία.

Στην Κύπρο το δίκτυο περιοχών Natura 2000, καλύπτει αξιοσημείωτες περιοχές, συνολικά 63 στον αριθμό, και οι οποίες καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 30% της ελεύθερης Κύπρου. Οι 30 από αυτές τις περιοχές αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και οι οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την Οδηγία των Άγριων Πτηνών.

Η προστασία και η διαχείριση των ΖΕΠ στην Κύπρο, αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (ΥΘΠ) και σε αυτές εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία για τη διαχείριση και διατήρηση των εν λόγω περιοχών αλλά και των ειδών τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προστατεύονται τόσο τα είδη των αγρίων πτηνών, όσο και τα ενδιαιτήματα ή οι βιότοποι τους (περιοχές ΖΕΠ).

Οι δράσεις και ενέργειες που υλοποιούνται περιλαμβάνουν τόσο την προώθηση δράσεων διατήρησης των αγρίων πτηνών για συγκεκριμένα είδη όσο και των βιοτόπων τους, αλλά και του ελέγχου και της εποπτείας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 από δραστηριότητες και ή/και έργα που δύνανται να επιδρούν αρνητικά. Ο έλεγχος και η εποπτεία περιλαμβάνει και την αποτροπή και καταγγελία παράνομων επεμβάσεων ή /και αναπτύξεων σε αυτές τις περιοχές.

Η συνδρομή και η συμβολή του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για την διαφύλαξη των περιοχών Natura 2000 όπως των γεωργών, των κυνηγών, των περιπατητών και γενικά των χρηστών της γης και της φύσης είναι ζωτικής σημασίας. Τα υγιή οικοσυστήματα και οι διατήρηση των περιοχών Natura 2000 προσφέρουν υγεία και ευημερία στον άνθρωπο, την οικονομία και τη βιοποικιλότητα και όλοι οφείλουμε να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. #UnitedforBiodiversity

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ