Ασφαλισμένο προϊόν τα φασόλια

Τα φασόλια, θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν, σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία.

 


Article featured image
Article featured image

Αυτό, υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές φασολιών ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων καλύπτονται τα φασόλια, είναι το χαλάζι, ο παγετός, η πλημμύρα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ο θερμός ξηρός αέρας.

Το ποσοστό ασφαλίστρου  που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί έχει καθοριστεί στο 3% του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των φασολιών.

Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, την οποία υποχρεούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά.Ο ΟΓΑ έχει υποχρέωση να επιθεωρεί και να ελέγχει περιοδικά τις δηλωμένες φυτείες και ταυτόχρονα να καταγράφει τις αδήλωτες.  Για τις εκτάσεις που καταγράφονται, είτε μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου σαν αδήλωτες, ο Οργανισμός θα καλεί τους παραγωγούς να καταβάλουν όχι μόνο το ανάλογο ασφάλιστρο αλλά και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του ασφαλίστρου.Φυτείες για τις οποίες δεν θα καταβληθεί το ασφάλιστρο πριν να επισυμβεί οποιαδήποτε ζημιά, είτε γιατί δεν εντοπίστηκαν από τον ΟΓΑ, είτε γιατί οι παραγωγοί παρέλειψαν να καταβάλουν το υπολογισθέν ασφάλιστρο, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.Καλούνται όλοι οι παραγωγοί που θα καλλιεργήσουν φασόλια κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο όπως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά συμπληρώσουν και υποβάλουν στις τοπικές ΣΠΕ το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.) και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ανάλογο ασφάλιστρο.Το ποσό ασφαλίστρου, που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και που υποχρεούνται να καταβάλουν οι παραγωγοί ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, ανέρχεται στα €30,60 κατά δεκάριο  για τις αναρριχώμενες  και στα €10,20 κατά δεκάριο για τις υπόλοιπες ποικιλίες φασολιών.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ