Πρώτη παραγωγή βιοαερίου στην Κύπρο από την πιλοτική μονάδα του έργου Dairius

Με επιτυχία  πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η πρώτη παραγωγή βιοαερίου από την πιλοτική μονάδα του ευρωπαϊκού έργου Dairius, μετά από τη διαδικασία διαχείρισης ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στην εξειδικευμένη μονάδα της Animalia Genetics στο χωριό Μαρκί.

Το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ Dairius με τίτλο «Αειφόρος διαχείριση ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής εκμετάλλευσής τους στην Κύπρο» με την στήριξη της Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Το πρόγραμμα επιδιώκει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης για την ολοκληρωμένη εκμετάλλευση των ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (ΛΓΠ) σε υφιστάμενες κεντρικές μονάδες αναερόβιας συγχώνευσης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης ενεργειακής εκμετάλλευσης τόσο των γαλακτοκομικών προϊόντων όσο και των υγρών αποβλήτων της γαλακτοβιομηχανίας με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, το οποίο θα αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας.

Στα πλαίσια του έργου, η εταιρεία Green Technologies ολοκλήρωσε πρόσφατα τον αναλυτικό σχεδιασμό της πιλοτικής μονάδας, ο οποίος βασίστηκε στα πειραματικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο καθόρισε τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο σχεδιασμός της πιλοτικής μονάδας με βάση την πειραματική μελέτη βελτιστοποίησης της διεργασίας. Ο τελικός σχεδιασμός της πιλοτικής μονάδας προέκυψε με βάση τη συνεργασία της Green Technologies με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η πιλοτική μονάδα έχει την ικανότητα επεξεργασίας ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων με αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα και βασίζεται στη χρήση αντιδραστήρων τύπου CSTR (συνεχούς ανάδευσης) λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων αιωρούμενων στερεών που αναμένεται να φέρουν τα επιμέρους ρεύματα αποβλήτων. Η μονάδα έχει την ευελιξία λειτουργίας τόσο ως αναερόβια μονάδα δύο σταδίων (οξεογέννεση-μεθανογένεση) αλλά και ως ένα στάδιο.

Το έργο Dairius ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 ενώ σε αυτό συμμετέχουν επίσης η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ, η Animalia Genetics, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και από την Ελλάδα, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και η εταιρία Green Technologies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Dairius θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.dairiusproject.com


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ