Σε Λευκωσία και Τσέρι ζητούν να προσλάβουν άτομα

Οι δύο Δήμοι της επαρχίας Λευκωσίας έχουν ανακοινώσει ότι δέχονται αιτήσεις για πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων.

Article featured image
Article featured image

Ο δήμος Λευκωσίας δέχεται μέχρι τις 3 Ιουλίου αιτήσεις για την πλήρωση τριών κενών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Στα καθήκοντα είναι μεταξύ άλλων ετοιμασία σχεδίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, σχεδίων διευρύνσεως δρόμων και άλλων σχετικών σχεδίων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων για νέα έργα, την τοπογράφηση και χωρομέτρηση, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων δαπάνης.

Επίσης θα πρέπει να ασχολείται με την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εκτελουμένων έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένων και έργων εκτελουμένων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμόρροπων οικοδομών.

Οι αιτητές θα κληθούν στη γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης και η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

Στον Δήμο Τσερίου γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου για μια μόνιμη θέση τεχνικού μηχανικού (Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)) και μια μόνιμη θέση υγειονομικού επιθεωρητή (Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Τσερίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ