Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγορεύει τα ξόβεργα… στη Γαλλία

Τελικά δεν είναι μόνο «made in Cyprus» τέτοιες πατέντες!

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημερινή του απόφαση ξεκαθαρίζει ότι ο υποτιθέμενος παραδοσιακός χαρακτήρας μιας μεθόδου κυνηγιού πτηνών, όπως οι 'ξόβεργες' στη Γαλλία, δεν αρκεί από μόνος του για να επιτρέπεται η εν λόγω μέθοδος.

Το ΔΕΕ, συγκεκριμένα, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα του Conseil d’État (Συμβουλίου της Επικρατείας, Γαλλία), ξεκαθαρίζει ότι «ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιτρέψει μέθοδο σύλληψης πτηνών συνεπαγόμενη παρεμπίπτουσες συλλήψεις, εφόσον αυτές μπορούν να προκαλέσουν στα οικεία είδη μη αμελητέες βλάβες».

«Ο παραδοσιακός χαρακτήρας μιας μεθόδου σύλληψης πτηνών, όπως είναι η θήρα με ξόβεργες, δεν αρκεί, αυτός καθ’ εαυτόν, για να αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη ικανοποιητική λύση», τονίζει το ΔΕΕ. Αναλυτικά, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι «το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας για τα πτηνά έχει την έννοια ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας μιας μεθόδου σύλληψης πτηνών δεν αρκεί, αυτός καθεαυτόν, για να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη ικανοποιητική λύση, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής».

Το ΔΕΕ σημειώνει στην απόφασή του ότι «μολονότι οι παραδοσιακές μέθοδοι θήρας μπορούν να συνιστούν «ορθολογική εκμετάλλευση» επιτρεπόμενη από την οδηγία περί πτηνών, εντούτοις η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να συνιστά αυτοτελή εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας που θεσπίζει η εν λόγω οδηγία».

Επιπλέον το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι «το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της οδηγίας για τα πτηνά έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας, μέθοδο σύλληψης συνεπαγόμενη παρεμπίπτουσες συλλήψεις, εφόσον αυτές, ακόμη και αν είναι ολιγάριθμες και έχουν προσωρινή διάρκεια, μπορούν να προκαλέσουν μη αμελητέες βλάβες στα μη στοχευόμενα είδη τα οποία συλλαμβάνονται».

Τέλος το ΔΕΕ διαπιστώνει ότι, «υπό την επιφύλαξη των διαπιστώσεων στις οποίες θα καταλήξει εν τέλει το Conseil d’État, είναι πολύ πιθανόν τα πτηνά που συλλαμβάνονται να υφίστανται ανεπανόρθωτη βλάβη παρά τον καθαρισμό, δεδομένου ότι οι ξόβεργες μπορούν, εκ φύσεως, να προκαλέσουν βλάβη στο φτέρωμα όλων των πτηνών που συλλαμβάνονται».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ