Ποιος ήταν ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Κύπρο για το 2022;

Ποιος κλάδος είχε τις χαμηλότερες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και ποιος τις υψηλότερες.

Article featured image
Article featured image


Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2022 ήταν €2.202. Σε ονομαστικούς όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν αυξηθεί κατά 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρίζοντας με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν μειωθεί κατά 1,2%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν1.701.

Στο γράφημα που ακολουθεί, δίνεται η χρονοσειρά για τις μέσες και διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από το 2010 μέχρι το 2022.

meses-akatharistes-minees-apolaves-2022_city.pngΟι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, κυμαίνονται μεταξύ €918 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €4.011 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

oikonomiki-drastiriotita-2022_city.pngΣτο γράφημα που ακολουθεί, δίνεται η εκατοστιαία κατανομή των εργαζομένων κατά ομάδα ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών. Το υψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων (15,4%) αντιστοιχεί στην ομάδα υπαλλήλων που λαμβάνουν μεταξύ €1.000 και €1.249.

ekatostiea-katanomi-kata-akatharistew-apolaves-kai-filo-2022_Ciyy.pngΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα

Ο μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.


Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτονται όλοι οι τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (NACE Αναθ. 2), εκτός από τον Τομέα Τ: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών και τον Τομέα U: Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων.

Καλύπτονται όλοι οι υπάλληλοι που είναι καταγεγραμμένοι στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξαιρούνται άτομα με απολαβές λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.


Ορισμοί

Οι Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Στα επιδόματα περιλαμβάνονται τόσο σταθερές όσο και μη σταθερές πληρωμές (13ος μισθός, 14ος μισθός, επιμίσθια κλπ.)


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εργατικό Κόστος και Απολαβές

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και το 2020. Για τα στοιχεία από το 2021 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ