Τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει στο (κυπριακό) κράτος ο Πρόεδρός του

Ούτε ένα αυτοκίνητο δεν έχει στο όνομά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το τελευταίο Πόθεν Έσχες, γιατί μάλλον χρησιμοποιούσε υπηρεσιακό όχημα (το οποίο, βάσει της έκθεσης του ΓΕ, δεν δικαιούνταν).

Article featured image
Article featured image

Την επιστροφή της αποζημίωσης της κανονικής άδειας, αλλά και της διαφοράς που προκύπτει από την αποκλειστική χρήση υπηρεσιακού οχήματος, ζητεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για την περίοδο την οποία διατέλεσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος η Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ αφήνει στη διακριτική κρίση του ιδίου το αν θα επιστρέψει τις υπερπληρωμές από τη διαφορά του επιδόματος συντήρησης εξωτερικού.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι δεν εκφράζει «γνώμη περί μη κανονικότητας» της καταβολής επιδόματος αναπληρωματικού διορισμού και επιδόματος παραστάσεως συνολικού ακαθάριστου ποσού ύψους €157.209 κατά την περίοδο που ο κ. Χριστοδουλίδης εκτελούσε χρέη Κυβερνητικού Εκπροσώπου, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, η ΕΥ απορρίπτει δημόσιες ανακοινώσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες ότι υπήρχε γνωμάτευση του 2014 περί της νομιμότητας των ωφελημάτων που λάμβανε ο κ. Χριστοδουλίδης, λέγοντας ότι «όπως προκύπτει τέτοια γνωμάτευση δεν υφίσταται».

Σε σχέση με τις απολαβές του κ. Χριστοδουλίδη η ΕΥ επικαλείται την κανονιστική διοικητική πράξη ΚΔΠ 175/1995, η οποία επιτρέπει στον Υπουργό Οικονομικών, σε ειδικές περιπτώσεις και με βάση κριτήρια που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος ή ειδικής μισθοδοσίας για τα καθήκοντα που θα ανατεθούν σε δημόσιο υπάλληλο που αποσπάται σύμφωνα με τις παρ. (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σύμφωνα με την ΕΥ, από τις 14 Απριλίου 2014 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 ο κ. Χριστοδουλίδης έλαβε €66.825 στη βάση του αναπληρωματικού διορισμού (δηλαδή η διαφορά της μισθοδοσίας του ως διπλωμάτη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου) και €90.384 ως επίδομα παραστάσεως.

«Κρίνουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προφανές ότι η πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, και του Υπουργού Οικονομικών, τόσο ως μέλος του εν λόγω σώματος, όσο και ως η Αρχή που υλοποίησε τη σχετική Απόφαση, ήταν η παραχώρηση των συγκεκριμένων επιδομάτων. Συνεπώς, εφόσον η παρατυπία δεν φαίνεται να επέδρασε στο αποτέλεσμα της απόφασης, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι ο τύπος ήταν ουσιώδης και άρα ότι η δαπάνη δεν καλύπτεται από κανονικότητα» αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία και συμπληρώνει: «Συνεπώς, για το θέμα αυτό δεν εκφράζουμε γνώμη περί μη κανονικότητας των σχετικών πληρωμών».


Επιστροφή €15.000 για καταβολή κανονικής άδειας


Αναφορικά με το ποσό ύψους €18.176 μείον αποκοπές για φόρο εισοδήματος και μείωση απολαβών, έναντι 75 ημερών κανονικής άδειας, που έλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης κατά την αφυπηρέτησή του, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι με βάση τον σχετικό κανονισμό, επιτρέπεται κάθε χρόνο μεταφορά 13 ημερών με μέγιστο τις 70 ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΥ, κατά την αναφορά περίοδο ο κ. Χριστοδουλίδης δεν συμπλήρωνε έντυπα αδειών και δεν λάμβανε σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας και ενημέρωνε απλώς για την απουσία του, ενώ μετά την αφυπηρέτησή του συμπλήρωσε εκ των υστέρων τα έντυπα αδειών, στη βάση στοιχείων που δόθηκαν από λειτουργό που ασκούσε καθήκοντα ιδιαιτέρας του, ενώ κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ο κ. Χριστοδουλίδης δεν κατέγραψε την ημερομηνία συμπλήρωσής τους.

Σύμφωνα με την ΕΥ, «οι άδειες ουδέποτε εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας και συνεπώς δεν είναι νομότυπες».

«Εφόσον όμως δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, θεωρούμε ότι η δαπάνη που προέκυψε στερείται κανονικότητας και συνεπώς το ποσό των €18.176 (μείον οι αποκοπές, δηλαδή φόρος εισοδήματος και μείωση απολαβών €3.181) θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος», αναφέρεται.


Υπηρεσιακό όχημα αποκλειστικής χρήσης


Σε σχέση με την παραχώρηση αυτοκινήτου αποκλειστικής χρήσης, η ΕΥ επισημαίνει ότι ακόμη και όταν τον Νοέμβριο του 2014 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος περιλήφθηκε στους σχετικούς Κανονισμούς, ο κ. Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατέστη δικαιούχος αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, παρόλο που εκτελούσε τα καθήκοντα, δεν είχε διοριστεί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Εφόσον δε, το θέμα ρυθμίζεται από νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει καμία εξουσία να παραχωρήσει τέτοιο ωφέλημα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο», συμπληρώνει η ΕΥ.

Στη συνέχεια η Ελεγκτική Υπηρεσία λόγω άρνησης της Προεδρίας να προχωρήσει σε υπολογισμούς, όπως αναφέρει, προχωρεί σε υπολογισμό των χιλιομέτρων που διανύθηκαν από το αυτοκίνητο που ξεπερνούν τα 170.000 χλμ. και υπολογίζει στη βάση εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών για το επίδομα οδοιπορικών κατά τον ουσιώδη χρόνο (€0,2252 ανά χλμ), για να σημειώσει ότι προκύπτει συνολικό κόστος για τη Δημοκρατία ίσο με €38.928.

«Αυτό το ποσό θα πρέπει να ανακτηθεί, αφού προηγουμένως υπολογιστεί και αφαιρεθεί το μέρος που αφορά υπηρεσιακές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη», σημειώνει.


Επίδομα συντήρησης: εναπόκειται στον ίδιο η επιστροφή της υπερπληρωμής


Όσον αφορά την καταβολή €41.024 επίδομα συντήρησης εξωτερικού στον κ. Χριστοδουλίδη, η ΕΥ σημειώνει ότι με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δημόσιος υπάλληλος αυτής της μισθολογικής κλίμακας, αποζημιώνεται με ποσοστό 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου για τη χώρα επιδόματος συντήρησης, το οποίο αυξάνεται σε 45%, εάν συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, όπως θεωρεί, το ύψος του επιδόματος συντήρησης του κ. Χριστοδουλίδη υπολογιζόταν στη βάση του επιδόματος της Κατηγορίας Α’ στην οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος αποζημιώνεται με ποσοστό 90%.

«Στη βάση των πιο πάνω, θεωρούμε ότι, σε σχέση με τις δαπάνες που διενεργήθηκαν, προκύπτει υπερπληρωμή, η οποία κατ’ εκτίμηση αφορά σε ποσό ύψους €20.804, αφού η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 9.4.2014 που αφορούσε παραχώρηση των ωφελημάτων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δεν μπορεί να επηρεάσει ή μεταβάλει την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών».

«Συνεπώς, εφόσον παρήλθε ο εύλογος χρόνος, και με δεδομένο ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορούσε καλόπιστα να εκληφθεί από τον κ. Χριστοδουλίδη όταν υπέβαλλε τα σχετικά αιτήματα για πληρωμή, ως να αποτελούσε ικανοποιητική βάση για να αποζημιώνεται όπως εάν ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο χειρισμός του θέματος εναπόκειται στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η ΕΥ.


Η Προεδρία να καταχωρήσει αίτηση στο Ανώτατο


Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία απαντά στις επιστολές που της απέστειλε η Προεδρία της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τη θέση ότι Υπηρεσία δεν έχει εξουσία έκφρασης ελεγκτικής γνώμης εάν δεν λάβει προηγουμένως γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

«Η θέση μας είναι ότι έχουμε εξουσία να διενεργούμε τον καθορισμένο έλεγχο χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση ή ως υποχρέωσή μας η λήψη γνωμάτευσης από τον Γενικό Εισαγγελέα», αναφέρει η ΕΥ και συμπληρώνει: «Με τη σαφή αυτή τοποθέτησή μας, ανοίγεται ο δρόμος, εάν η Διοίκηση Προεδρίας επιμένει να αμφισβητεί την εξουσία μας αυτή, να καταχωρήσει αίτηση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 139 του Συντάγματος, εντός 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης, προς επίλυση της διαφοράς».

Απορρίπτει επίσης την επίκληση της Προεδρίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι ο κ. Χριστοδουλίδης υποβάλλει και δηλώσεις Πόθεν Έσχες οι οποίες δημοσιεύονται διά νόμου.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας


Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ