Η ΑΗΚ προκήρυξε 13 θέσεις εργασίας [για διάφορα πεδία]

Σε προκήρυξη θέσεων εργασίας προχώρησε η ΑΗΚ, για την πλήρωση πεδίων τα οποία αφορούν κυρίως κλάδους τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.  

 


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (οδός Ευαγγελιστρίας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία).  Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

1) Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Δικτύου (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Δικτύου), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

2) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας(Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

3) Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Αγοράς (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Αγοράς), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

4) Τριών (3) κενών θέσεων Λειτουργού Αγοράς (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Αγοράς Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

5) Δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Πληροφορικής Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

6) Μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84)

7) Τριών (3) κενών θέσεων Τεχνικού Πληροφορικής, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

 

Αναγκαίες Προϋποθέσεις (ισχύουν για όλες τις θέσεις)

(α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα

(β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α) Να πετύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της ΑΗΚ

(β) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα

(γ) Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ.ΕΡ.014 (ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση)  η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 5 Μαΐου 2017: στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:

Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία

Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα

Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

8:00-13:45 (Δευτέρα – Παρασκευή)

15:00-17:15 (Τρίτη)

Την Παρασκευή 5.5.2017, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) για κάθε αίτηση ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή 5.5.2017, και ώρα 12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).  Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη καθώς και τα Σχέδια Υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων, στα οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201648 ή 22201611.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

Ακαδημαϊκά Προσόντα

Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΤΕΚ (όπου εφαρμόζεται)

Επίσημη αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών (όπου εφαρμόζεται)

Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση

Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας

Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Άδεια Οδήγησης (όπου εφαρμόζεται)

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.   Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.  Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008).

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ  διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους.  Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου Ν.10(ΙΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ